คริสตจักรที่มีสุขภาพดี


คริสตจักรที่มีสุขภาพดี
คริสตจักรที่มีสุขภาพดี
ิBCF SERMONS - คุณเป็นใคร (WHO ARE YOU) [19 January 2020]
ิBCF SERMONS - คุณเป็นใคร (WHO ARE YOU) [19 January 2020]
BCF SERMONS - 2020 ปีแห่งการอุทิศตน [5 December 2019]
BCF SERMONS - 2020 ปีแห่งการอุทิศตน [5 December 2019]
BCF SERMONS - รักจากสวรรค์ [22 December 2019]
BCF SERMONS - รักจากสวรรค์ [22 December 2019]

BCF SERMONS - ยอห์น ผู้ให้บัพติศมา ผู้เตรียมทางให้พระคริสต์ [8 December 2019]
BCF SERMONS - ยอห์น ผู้ให้บัพติศมา "ผู้เตรียมทางให้พระคริสต์" [8 December 2019]
BCF SERMONS - สดุดี 119 [17 November 2019]
BCF SERMONS - สดุดี 119 [17 November 2019]
BCF SERMONS - สดุดี 121 [10 November 2019]
BCF SERMONS - สดุดี 121 [10 November 2019]
BCF SERMONS - คริสตจักรที่เกิดผลตามพระประสงค์ [3 November 2019]
BCF SERMONS - คริสตจักรที่เกิดผลตามพระประสงค์ [3 November 2019]

BCF SERMONS - การให้อภัย [6 October 2019]
BCF SERMONS - การให้อภัย [6 October 2019]
BCF SERMONS - พบพระคริสต์ ชีวิตเปลี่ยน [29 September 2019]
BCF SERMONS - พบพระคริสต์ ชีวิตเปลี่ยน [29 September 2019]
BCF SERMONS - เพราะพระคุณอันยิ่งใหญ่ [8 September 2019]
BCF SERMONS - เพราะพระคุณอันยิ่งใหญ่ [8 September 2019]
BCF SERMONS - อย่ากระวนกระวาย(มัทธิว 6:25-34) [18 August 2019]
BCF SERMONS - อย่ากระวนกระวาย(มัทธิว 6:25-34) [18 August 2019]

BCF SERMONS - TELOS [11 August 2019]
BCF SERMONS - TELOS [11 August 2019]
BCF SERMONS - การถวายตัว [28 July 2019]
BCF SERMONS - การถวายตัว [28 July 2019]
BCF SERMONS - ตามน้ำพระทัย [26 July 2019]
BCF SERMONS - ตามน้ำพระทัย [26 July 2019]