พระเจ้าดีต่อฉัน


พระเจ้าดีต่อฉัน
พระเจ้าดีต่อฉัน
คำเทศนา คานาอันอยู่ข้าหน้า ข้าไม่กลัวโคโรน่า
คำเทศนา "คานาอันอยู่ข้าหน้า ข้าไม่กลัวโคโรน่า"
คำเทศนา การคาดหวังจากพระเจ้าในยามวิกฤติ
คำเทศนา "การคาดหวังจากพระเจ้าในยามวิกฤติ"
คำเทศนา การประยุกต์ใช้ข่าวประเสริฐในชีวิต
คำเทศนา "การประยุกต์ใช้ข่าวประเสริฐในชีวิต"

คำเทศนา บ้านที่มั่นคง
คำเทศนา "บ้านที่มั่นคง"
คำเทศนา การคาดหวังจากพระเจ้าในยามวิกฤติ
คำเทศนา "การคาดหวังจากพระเจ้าในยามวิกฤติ"
นมัสการวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2020
นมัสการวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2020
คำเทศนา : ยึดมั่นในพระสัญญา
คำเทศนา : ยึดมั่นในพระสัญญา

คำเทศนา : พระพรที่ซ่อนอยู่
คำเทศนา : พระพรที่ซ่อนอยู่
ความเชื่อที่ขับเคลื่อนชีวิต
ความเชื่อที่ขับเคลื่อนชีวิต
คริสตจักรที่มีสุขภาพดี
คริสตจักรที่มีสุขภาพดี
ิBCF SERMONS - คุณเป็นใคร (WHO ARE YOU) [19 January 2020]
ิBCF SERMONS - คุณเป็นใคร (WHO ARE YOU) [19 January 2020]

BCF SERMONS - 2020 ปีแห่งการอุทิศตน [5 December 2019]
BCF SERMONS - 2020 ปีแห่งการอุทิศตน [5 December 2019]
BCF SERMONS - รักจากสวรรค์ [22 December 2019]
BCF SERMONS - รักจากสวรรค์ [22 December 2019]
BCF SERMONS - ยอห์น ผู้ให้บัพติศมา ผู้เตรียมทางให้พระคริสต์ [8 December 2019]
BCF SERMONS - ยอห์น ผู้ให้บัพติศมา "ผู้เตรียมทางให้พระคริสต์" [8 December 2019]